Thêm một việc lành, giảm một việc ác. Tăng một niệm thiện, bớt một nạn tai. Điều Thiện Nhỏ rất hoan hỷ khi anh chị em thành viên đã khởi niệm lành, chung sức hình thành ban chấp hành cho những việc thiện lành của Điều Thiện Nhỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên hiện thực hoá tâm nguyện.

banner